Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Werkgroep PE Punten - Bijeenkomst 21 april 2017

Bijeenkomst werkgroep PE

(Jan Willem Dorr, Ron van der Wens en Hanna Wahab)

21 april 2017

---

De VASMO werkt aan een voortdurende versterking en profilering van het beroep van de ambtelijk secretaris. En wil daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van de ambtelijk secretaris. In het Vasmo-beleisplan 2016 – 2020 is het volgende speerpunt opgenomen:

“Onderzoek naar PE (permanente educatie) punten toekenning voor de gecertificeerde ambtelijk secretaris”

Dit is uitgewerkt in de volgende opdracht voor de werkgroep:

De werkgroep PE punten onderzoekt de voor- en nadelen alsook de structuur die ervoor zorgt dat er geen uitsluiting door de invoering kan ontstaan. Het bestuur neemt, zodra het rapport er is, een gedragen besluit (door minstens 50% van de leden) of er wel of geen PE puntensysteem moet worden ingevoerd. Indien positief zal er een compleet plan van invoering worden opgesteld.

De werkgroep ziet de invoering van PE-punten als een onderdeel van verdere professionalisering van het beroep. Naast een puntensysteem ziet de werkgroep nog wel andere behoeften bij ambtelijk secretarissen:

  • Leergangcertificaten laten meenemen naar vervolgstudies
  • Landelijke erkenning leergangcertificaten
  • Vrijstellingen krijgen voor (onderdelen van) leergangen
  • In certificeringstrajecten voor ondernemingsraden aandeel ambtelijk secretaris goed meenemen
  • Omzetten van (onderdelen van) leergangen in een EVC-certificaat.

In het algemeen draagt VASMO aan de beroepsontwikkeling bij door o.a. opleidingen te certificeren, intervisie, congressen e.d. te organiseren en samenwerking en afstemming te zoeken met organisaties als de BVMP en de SER.

Het invoeren van een PE-puntensysteem kan in de ogen van de werkgroep zeker bijdragen aan een verdere versterking van het beroep. Om met een dergelijk systeem te kunnen werken moeten in ieder geval de volgende vragen/zaken worden opgepakt:

  • VASMO moet erkend worden als autoriteit om PE-punten te kunnen verstrekken.
  • Er moet een registratiesysteem worden ingericht.
  • Geregistreerde ambtelijk secretarissen maken zich als zodanig kenbaar (titel, logo, keurmerk…?).
  • Er moeten regels worden opgesteld voor externe partijen die PE-punten verzorgen.