Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

24 Sep 2018

Afgelopen vrijdag 21 september was de VASMO te gast bij de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER.
Tezamen met de andere organisaties voor de medezeggenschap (BVMP, BVMZ, stichting MNO, NVMz en SOMz) worden wij jaarlijks uitgenodigd om te praten over de bevordering van de medezeggenschap.
Van de zijde van de CBM waren de voorzitter Evert Verhulp, de secretaris Sophia Geelkerken en een vertegenwoordiger van de werkgevers (AWVN) en de werknemers (FNV) aanwezig.

Het doel van deze bijeenkomsten is van gedachten wisselen over belangrijke punten en ontwikkelingen die de MZ bezig houden. Waarmee we aan de slag zijn, of willen. En hoe we elkaar daarbij kunnen versterken. Wat hebben de organisaties het afgelopen jaar gedaan en wat zijn zij voornemens het komende jaar te gaan doen. En… wat vinden de organisaties dat de CBM het komende jaar moet gaan doen, wat zouden hun speerpunten moeten zijn.

In artikel 46.a van de WOR staat de taak van de SER beschreven: "… onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen…".
Deze bijeenkomst is dus bedoeld om niet zónder de MZ óver de MZ te praten.
Om voeling met het veld te houden.

Namens VASMO heb ik de werkzaamheden van onze werkgroep Create benoemd en het feit dat ons ledenbestand daalt (oude(re) leden zeggen op bij pensionering en jongere collega's worden óf geen lid, óf de vacatures worden niet opgevuld). Wij zouden graag zien dat de AS voor een OR in veel meer CAO's wordt opgenomen!

De NVMz meldde bezig te zijn met een document over nut en noodzaak van een AS, zij gaven aan daar graag met het bestuur van VASMO over te sparren.

Waar is verder over gesproken?

Bij 67% van de bedrijven waar dat moet, ís ook een OR. Bij 33% dus niet. Als er een belanghebbende is, die dat wil, kan die gaan procederen. Waarom staat er geen sanctie op, op het niet instellen van een OR? In België en Frankrijk schijnt dat wel zo te zijn… maar in Duitsland ook weer niet. Belangrijke vraag daarbij is: Hoe wil je controleren?

Leven de grondslagen van de MZ nog wel…?? Hoe trek je jongeren? Ook: is er nog besef waar de medezeggenschap vandaan komt? Een stukje geschiedenis, zou bekend moeten zijn (bijvoorbeeld ook in relatie tot het Rijnlands model).

Certificering van trainers: zou er toch een soort "GBIO" terug moeten komen? SCOOR leeft niet, is niet bekend onder de OR'en.

Is de OR over zijn houdbaarheidsdatum heen? Moeten we niet eens gaan denken aan héle andere vormen van participatie…??

Zoeken
Tweets