Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

24 Feb 2020

VASMO is een vereniging en netwerk van ruim 500 ambtelijk secretarissen. Ze zet zich in voor profilering en professionalisering van het vak ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsraden in Nederland. De VASMO wordt thans geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit zes leden. Het bestuur is wegens vertrek van twee bestuursleden begin tweede kwartaal dit jaar en verdere uitbreiding op zoek naar een drietal enthousiaste bestuursleden. Het bestuur streeft naar diversiteit in het bestuur. Voor deze vacatures wordt gezocht naar bestuursleden die van nature beschouwend, inspirerend en verbindend zijn.

Het bestuur van de VASMO is een actief bestuur dat de taken zoveel mogelijk onderling verdeelt.
Profielschets bestuursleden VASMO:

 • een bestuurslid van de VASMO bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een vereniging;
 • is betrokken bij de doelstelling en visie van de vereniging;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler;
 • kan het bestuursbeleid binnen en buiten de vereniging uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen en de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van positief kritische vragen de commissies en vereniging een spiegel voor te houden;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • van de bestuursleden wordt verwacht dat ze de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering bijwonen;

Daarnaast dient het bestuurslid te beschikken over de volgende karaktereigenschappen/competenties/vaardigheden:

 • Verbindend
 • Initiatiefrijk
 • Creatief
 • Durf hebben
 • Strategisch/visionair/helicopterview
 • Netwerker
 • Vertrouwenwekkend/integer.

Algemene taken bestuursleden:

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • betrokken zijn bij de voorbereiding en het bewaken van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan, de activiteitenplannen en het
 • financiële en inhoudelijke jaarverslag;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • het vaststellen van het beleid van de vereniging;
 • fungeren als linking-pin tussen bestuur en een commissie en/of werkgroep;
 • betrokkenheid bij wervingsprocedure voor leden.

Procedure:
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken en nadere inlichtingen inwinnen, via het secretariaat, bij André van Os, voorzitter bestuur.
Telefoon: 033 - 247 3419
secretariaat@vasmo.nl

Zoeken
Tweets