Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

6 Mei 2020

Op 16 maart 2020 hebben wij de leden geïnformeerd over de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarbij is toen aangegeven dat wij in verband met de coronasituatie de ALV zouden verschuiven naar 8 mei 2020. Daarbij is toen ook aangegeven dat als er ontwikkelingen waren wij de leden begin mei opnieuw zouden informeren.

In de tussenliggende periode heeft het bestuur naar oplossingen gezocht om de ALV digitaal te houden omdat grote bijeenkomsten nog steeds niet mogen worden gehouden.

Uit het onderzoek is gebleken dat de VASMO mogelijk met hoge kosten wordt geconfronteerd om de ALV digitaal te realiseren. Er wordt gekeken naar (goedkopere) alternatieven.

Normaal gesproken dient de ALV binnen 6 maanden na aanvang van het nieuwe jaar te worden gehouden. Echter gezien het feit dat een groot aantal verenigingen hun ledenvergaderingen niet kunnen houden heeft de Rijksoverheid hiervoor noodwetgeving in het leven geroepen, waarmee dit wel zou kunnen. Echter deze wet geeft ook aan dat de ALV onder voorwaarden nu digitaal mag worden gehouden maar ook uitgesteld mag worden tot september 2020. De noodwet is tijdelijk en beoogt de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn, te bestrijken. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven dan kan deze noodwet telkens met twee maanden worden verlengd.

Gezien de situatie en op basis van het voorgaande heeft het bestuur besloten om de ALV tot nader order uit te stellen. Met dit besluit komt de ALV van 8 mei 2020 dan ook te vervallen. Tussentijds hebben jullie wel alvast kennis kunnen nemen van de stukken voor de ALV. Die staan op de website en zijn beschikbaar voor iedereen die lid is.

In de komende periode zal het bestuur zich inspannen om de ALV toch op enig moment te kunnen houden. Al dan niet in digitale vorm. Uiteraard zullen wij ons hierbij conformeren aan de noodwetgeving.

Het bestuur spreekt hierbij ook de wens uit dat jullie deze moeilijke periode gezond zullen doorstaan. Uiteraard geldt dat ook voor jullie naasten.


Namens het bestuur,

André van Os
Hanna Wahab
Mario van der Straten
Christien van Dijk
Karin Janssen
Karin van Weereld

Zoeken
Tweets