Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Mentorschap

Een ouder/ervaren lid neemt een ambtelijk secretaris met een vraag een poosje 'onder de arm'. De ambtelijk secretaris (AS) heeft, na een kennismaking met de mentor, gedurende een bepaalde tijd persoonlijk, telefonisch of via mail contact over vragen over (een of meer taken van) het uitoefenen van de functie van Ambtelijk Secretaris. AS'en kunnen deze wens aangeven en ervaren leden leveren deze dienst op basis van vrijwilligheid.

Door en voor leden is het motto! Mentorschap is maatwerk.

Doel

Doel van het mentorschap is een AS te versterken in zijn rol en vak. Van wegwijs maken tot extra ondersteuning. Mentorschap is persoonlijk en tijdelijk. De “klik” tussen vrager en aanbieder is leidend. Het doel en de afspraken worden schriftelijk tussen mentor en de AS vastgelegd in. Zowel de mentor als de AS zijn lid van de VASMO. Er zijn geen kosten aan verbonden en uren zijn niet declarabel. Eén van beiden kan reiskosten (op basis van OV 2e klasse) declareren bij de VASMO. Het is een vrijwillig verleende dienst van een verenigingslid aan een ander verenigingslid. De VASMO hecht er aan dat deze dienstverlening van leden onderling gewaarborgd is voor wat het proces en de inhoud betreft.

Gedragscode

Alles wat besproken wordt tussen de mentor en de AS is vertrouwelijk en blijft binnenskamers.

Mentorschap is geen substituut van intervisie, immers:

Mentorschap kenmerkt zich in door een individueel proces. In mentorschap is persoonlijke groei de aanleiding voor een specifieke, individuele ontwikkelvraag. Intervisie wordt gekenmerkt als een groepsproces. In intervisie zijn werksituaties de aanleiding; persoonlijke groei is het beoogde doel.

Doelgroepen zijn:

- AS-en die onzeker zijn in hun vak of een specifieke situatie;
- Alle leden die bijvoorbeeld willen doorgroeien naar een hoger niveau en daarvoor de mogelijkheden krijgen.

Mentoren

Er zijn mentoren nodig in alle regio’s en sectoren die zich beschikbaar stellen om hun vakgenoten wegwijs te maken en hen te begeleiden bij hun specifieke vraag. 

Niveau mentoren

Een mentor moet deskundigheid als AS hebben en over coachvaardigheden beschikken; mentoren zijn echter geen coach. Soms is effectief kunnen doorverwijzen al een belangrijk aspect in het mentorschap. Belangrijk is dat tussen mentor en AS een vertrouwensrelatie ontstaat waarin het proces vlot op gang komt en tijdig wordt afgerond.

Om de benodigde kwaliteit van de mentor te borgen wordt via een van de door de VASMO gecertificeerde opleidingsinstituten een oriënterend adviesgesprek (door de VASMO bekostigd) met de mentor gevoerd. In dit adviesgesprek wordt bekeken of de aspirant mentor voldoende vaardigheden en kwaliteiten (competent is) heeft om 1:1 situaties te kunnen begeleiden. Het advies van het bureau is bindend.  

Aanmelden

Leden die een mentor willen, of als mentor willen optreden, kunnen het aanmeldingsformulier aan het secretariaat sturen, zie onderaan deze pagina. Toewijzen (bij elkaar brengen van vraag en aanbod) wordt door de coördinatoren gedaan.

Werkwijze

Na aanmelding krijgt de mentor het aanmeldformulier, met vraagstelling van de AS, informatie over ervaring, deskundigheid etc. Dan volgt een intakegesprek door de mentor.

Deze eerste bijeenkomst is oriënterend. In dat gesprek maken de mentor en de AS kennis en maken zij afspraken over begeleiding. In een afsprakenlijst wordt de specifieke vraag die in geding is en afspraken over de tijdsduur en frequentie vastgelegd. Gaande het proces (persoonlijk contact, telefonisch, mail of anderszins) worden afspraken geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Aan het eind van de afgesproken periode volgt een evaluatie, desgewenst door middel van een evaluatieformulier.

Begeleiding mentoren

Mentoren kunnen met hun ervaringen en vragen terecht kunnen bij het coördinerend/bestuurslid, ook als er problemen rijzen. De coördinator verwijst door naar het bestuur indien niet tot een oplossing wordt gekomen of indien er zich een conflict voor doet. Jaarlijks organiseert de coördinator een uitwisselingmiddag voor mentoren. Het programma wordt nader ingevuld door het bestuur.

Hier treft u het aanmeldformulier aan. Deze kunt u invullen en vervolgens digitaal versturen aan het secretariaat van de VASMO: secretariaat@vasmo.nl