Aanpassing Wms (Wet medezeggenschap scholen)

Aanpassing Wms (Wet medezeggenschap scholen)

7 augustus 2023 door Bestuur

Wat verandert er in de Wms?
In de Wms is een nieuw artikel 7a ingevoegd. Daarin staat dat als het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan de (G)MR of een geleding, daarbij uitdrukkelijk moet wijzen op de instemmings- of adviesbevoegdheid.

Artikel 8 Wms regelt het algemeen informatierecht van de medezeggenschapsraad. De wijziging van dit artikel houdt in dat het bestuur de medezeggenschapsraad, ongevraagd, tijdig alle inlichtingen moet verstrekken die de medezeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig kan hebben. Daarmee is de grondslag van de informatieplicht in de Wms meer in lijn komen te liggen met de grondslag van de informatieplicht in het hoger onderwijs.

Wil je meer weten; volg dan deze link

Sluiten